طراحی و ارزیابی معماری مطلوب شبکه

در این طرح معماری موجود شبکه سازمان از دیدگاه امنیتی بررسی و تحلیل می‌شود و ضمن ارائه معماری مطلوب شبکه، راهبرد لازم برای تغییر شبکه از وضع موجود به وضع مطلوب نیز ارائه می‌شود.