پياده‌‌سازی طرح امنیت پایه SOC

در این طرح اصول اولیه امنیت در شبکه سازمان بررسی می‌شود و پس از تحلیل مشکلات امنیتی موجود در شبکه راهکارهای فنی برای رسیدن به امنیت قابل قبول در کوتاه مدت ارائه می‌شود. اين خدمت برای ارگانها و سازمانهایی که تا کنون پروژه امنیتی برای شبکه خود تعریف نکرده‌اند بهترین گزینه است زیرا با انجام این طرح اهداف کوتاه مدت در امنیت شبکه حاصل می‌شود و فرصتی برای مسئولین فراهم می‌آورد تا برای امنیت پایدار در میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کنند.